Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Bình Xa, huyện Hàm Yên


 

 


NGUYỄN TRỌNG KHÁNH
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
ĐẢNG ỦY


LÊ NGỌC DUYÊN
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
CHỦ TỊCH HĐND XÃ


 

 


HÀ VĂN HƯNG
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
CHỦ TỊCH UBND XÃ


NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

NGUYỄN THÀNH VĨNH
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

ĐỖ THỊ CÚC
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

TRIỆU QUÝ TRUNG
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
CHỦ TỊCH UB MTTQ XÃ

HOÀNG VĂN LỢI
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ


NGUYỄN NGỌC CHUNG
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
CHỦ TỊCH HỘI CCB XÃ


CAO THỊ THU HƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ