LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ “VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, THỂ THAO THÔN ĐỒNG CHÙA 2”

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã. Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Thôn Đồng Chùa 2 xã Bình Xa long trọng tổ chức Lễ ra mắt "Câu lạc bộ Văn hoá, Văn Nghệ, Thể thao thôn Đồng Chùa 2". Nhằm khôi phục, và thúc đẩy, phát triển phong trào văn hóa, thông tin tại cơ sở, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí: Lê Ngọc Duyên. Bí thư Đảng uỷ, và các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ xã, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị, đồng chí chủ tịch UBMTTQ xã, Hiệu trưởng trường Tiểu học cũng đến dự tạo sự thành công của buổi lễ.

Đồng chí: Nguyễn Đại Dương. Đảng uỷ viên. Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trao quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho câu lạc bộ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tạo sự đoàn kết và bình đẳng với các dân tộc, khai thác những hạt nhân văn nghệ trong dân gian tránh mai một và phát hiện những nghệ nhân, những nhân tố mới để tập hợp lực lượng xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân góp phần gìn giữ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Đáp ứng tiêu chí 15 nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đồng Chùa 2

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển văn hóa đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần làm chuyển biến ý thức, hành động trong việc phát triển văn hóa.

 

Hà Tiến

Tin cùng chuyên mục