Khát vọng nông thôn mới nâng cao ở Bình Xa

Năm 2015, xã Bình Xa (Hàm Yên) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy thành quả đạt được, xã Bình Xa đang tập trung duy trì, đồng thời từng bước đầu tư nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.